گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی ۲۲ بهمن

خبرگزاری ایسنا

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

گزارش تصویری: اجتماع مردم رشت در جشن ملی 22 بهمن

https://dailies.ir/12/02/2022/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c/