شرایط و تعهدات استفاده از سهمیه بومی داوطلبان دستیاری اعلام شد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بر این اساس، فرد متقاضی استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلات را (اعم از متوالی یا متناوب) در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا گذرانده باشد. متقاضی حداقل سه مقطع تحصیلی را (اعم از متوالی یا متناوب)در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا گذرانده باشد.

همچنین محل تولد یکی از والدین و یا همسر متقاضی در استان مورد نظر باشد و فرد ۵ سال اقامت اخیر (منتهی به سال برگزاری آزمون) در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا را داشته باشد و الزامی است کلیه بخش های فرم استشهاد محلی مشتمل بر آدرس با قید استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کدپستی و زمان سکونت با امضای ۴ نفر از اهالی محل با ذکر مشخصات و امضای کلانتری و یا شورای شهر محل تعهد تکمیل شود.

مستخدمین پیمانی، قراردادی (تمام وقت، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی) دانشگاههای علوم پزشکی کشور و سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت با حداقل ۵ سال سابقه استخدام و خدمت اخیر در مناطق محروم استان متقاضی بومی محسوب می شوند.

پزشکان عمومی قراردادی (تمام وقت)، پیمانی یا رسمی آزمایشمی یا رسمی قطعی دانشگاههای علوم پزشکی و یا سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حداقل ۳ سال سابقه مدیریتی یا سرپرستی درمناطق محروم استان متقاضی به عنوان رئیس شبکه بهداشتی درمانی و یا رئیس بیمارستان شرایط پذیرش بومی را دارد.

دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه خدمت به عنوان پزشک اورژانس در مراکز اورژانس تحت پوشش وزارت بهداشت (اعم از بیمارستانی، درمانگاهی،….در مناطق محروم استان متقاضی) برای داوطلبان واجد شرایط متقاضی سهمیه بومی در همان استان صرفا جهت پذیرش در رشته تخصصی طب اورژانس می تواند به صورت بومی پذیرش شود.

متقاضیان تحصیل در مقطع تخصصی که سابقه حداقل ۶ سال خدمت با مدرک پزشکی عمومی در مناطق محروم استان متقاضی را داشته باشند.

مستخدمین دستگاههای اجرائی غیر از دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، به شرط قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع خود و تودیع سند تعهد به وزارت بهداشت، مجاز به استفاده از این سهمیه می باشند.

پذیرش دستیار در سهمیه مذکور با رعایت سقف ظرفیت پذیرش در منطقه محروم در رشته مورد تقاضا و نیاز استان ها در چارچوب نظام سطح بندی که متعاقبا در هنگام انتخاب رشته محل اعلام می‌شود، خواهد بود.

وزارت بهداشت تاکید کرد؛ کلیه مستخدمین دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تمایل به استفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی را دارند و محل استخدام آنان با منطقه محروم مورد تقاضا دارای مغایرت میباشد، وفق مقررات کلیه پذیرفته شدگان در سهمیه مذکور ملزم به انجام تعهدات در منطقه محروم انتخابی هستند. بدیهی است هر گونه فعالیت در زمینه تغییر محل خدمتی و تطبیق آن با محل انجام تعهدات برعهده داوطلب است.

در صورت عدم وجود فضای آموزشی در رشته تخصصی مورد نیاز یک منطقه محروم در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در همان منطقه، و یا سایر دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در همان منطقه آمایشی با نظر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، در رشته مذکور در سایر دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در سایر مناطق آمایشی صورت خواهد پذیرفت.

پس از قبولی با استفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی به هیچ عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکان پذیر نمی باشد. تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی ممنوع است.

تعهدات پذیرفته شدگان بومی

از پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، تعهد خاص به میزان سممه برابر مدت آموزش جهت ارانه خدمت در مناطق محروم و مورد نیاز همان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انتخابی به منظور استفاده از سهمیه مذکور اخذ می شود و این تعهد قابل خرید یا جابه جایی نیست.

پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، پس از فراغت از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین شده خود فعالیت درمانی و یا آموزشی خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه، تا پایان دوره تعهد، حق فعالیت تخصصی در رشته تحصیلی خود را ندارند.

ارائه مدرک فارغ التحصیلی این گروه از پذیرفته شدگان بعد از اتمام تعهدات مورد نظر مجاز است و پذیرفته شدگان مذکور تا پایان زمان تعهدات و ارانه تسویه حساب از دانشگاه علوم پزشکی محل ارانه خدمات امکان ارانه خدمات تخصصی در سایر مناطق کشور را ندارند.

ادامه تحصیل در مقاطع آموزش بالاتر پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهدات امکانپذیر بوده و انتقال و تغییر محل تعهدات این داوطلبان ممنوع است.

شرایط و تعهدات استفاده از سهمیه بومی داوطلبان دستیاری اعلام شد